Reisvoorwaarden

Valerius Reizen B.V. is aangesloten bij SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Zie www.sgr.nl.

Privacy Policy

Valerius Reizen hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie.
Op de Privacy Policy  pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wanneer uw gegevens aan Valerius Reizen  verstrekt, vallen deze gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de door ons  gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Valerius Reizen B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34143140.  Ons BTW nummer is 8093.60.275.B.01

Reisvoorwaarden

Bij de samenstelling van onze reizen betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en hierbij hanteren wij de volgende algemene reisvoorwaarden

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook mogelijk blijft voor volgende generaties. Wij voelen ons hierbij betrokken. Toerisme heeft als ’s wereld grootste economische activiteit een enorme impact op de mens en het milieu. Om die impact niet te laten leiden tot afbraak van de basis van wat reizen zo aantrekkelijk maakt, moet door verschillende partijen worden samengewerkt.

Valerius Reizen is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het duurzame toerisme en tracht door middel van een milieuvriendelijk inkoopbeleid haar steentje bij te dragen. Wij ontwikkelen daarvoor kwalitatief hoogstaande reizen waarbij de kleinschaligheid van de accommodaties een belangrijke rol spelen. Tevens proberen wij de positieve effecten van het reizen voor zowel natuur, cultuur als bevolking in het bestemmingsgebied te versterken en de schadelijke effecten zoveel mogelijk te beperken.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie  verouderd of niet correct is. Valerius Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website van ons.
Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Valerius Reizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright

Alle rechten berusten bij Valerius Reizen tenzij anders vermeld. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Cookiebeleid

Wij maken geen gebruik van niet functionele cookies.

 

Laat u inspireren: